• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Regulamin sklepu Budomiks - sklep internetowy Budomiks.pl

Regulamin

wersja z dnia 25 maja 2018 roku

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na udostępnianiu Użytkownikom funkcjonalności Serwisu oraz sposób i warunki zawierania przez Użytkowników ze Sprzedającym umów sprzedaży przy użyciu Serwisu.

 

I. Definicje

§ 2

Poniższe pojęcia pisane wielką literą powołane są w treści Regulaminu w następującym znaczeniu:

 1. Sprzedający – Marcin Jewiarz, Skrobaczów 61a 28-130 Stopnica, PESEL: 91051511490, NIP: 655-197-28-31, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GLOBAL INTLINE Marcin Jewiarz”;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, znajdujący się pod adresem http://budomiks.pl, służący do sprzedaży towarów z branży budowlanej i instalacyjnej;
 3. Użytkownik – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, posiadający założone zgodnie z Regulaminem Konto, korzystający z Serwisu;
 4. Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, o unikatowej nazwie (loginie), tworzone poprzez zgodną z Regulaminem rejestrację, do którego przypisane są informacje o tym Użytkowniku;
 5. Rejestracja – procedura rejestracji w Serwisie określona Regulaminem;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Rejestracja

§ 3

 1. Użytkownikami mogą być tylko podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały Rejestracji w Serwisie i w ten sposób założyły Konto.
 2. Użytkownicy, którzy korzystają z Serwisu inaczej niż w charakterze konsumentów (zwani dalej: „Użytkownikami Niebędącymi Konsumentami”) obowiązani są do ujawnienia tego faktu przy Rejestracji.

 

§ 4

 1. Rejestracja Użytkownika następuje na podstawie wypełnionego prawdziwymi danymi formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: http://budomiks.pl/rejestracja.html.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zgłoszeniu go w systemie Serwisu zostaje utworzone Konto Użytkownika przypisane do jego adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, czyli wpisaniu do Serwisu zgłoszonego podczas Rejestracji loginu oraz hasła.
 5. Pierwsze zalogowanie Użytkownika jest równoznaczne z zakończeniem Rejestracji.
 6. Z chwilą zakończenia Rejestracji następuje zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym na czas nieokreślony, której przedmiotem jest możliwość nieodpłatnego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w celu przeglądania ofert oraz zawierania odpłatnych umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. W razie zmiany jakichkolwiek danych podanych podczas Rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Serwisie.
 8. Usunięcie danych Użytkownika podanych w trakcie Rejestracji jest dopuszczalne tylko poprzez procedurę usunięcia Konta, określoną w Regulaminie. Procedura ta skutkuje wygaśnięciem prawa do korzystania z Serwisu.

 

§ 5

 1. Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Sprzedaż towarów oferowanych w Serwisie jest odpłatna.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny.

 

§ 6

 1. Sprzedający może uzależnić Rejestrację Użytkownika lub korzystanie przez niego z Serwisu od uwiarygodnienia jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia Kont zawierających niepełne lub nieprawdziwe dane oraz Kont Użytkowników naruszających Regulamin bez uprzedzenia Użytkownika i ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Każdy podmiot może mieć równocześnie tylko jedno Konto.
 4. Dokonywanie Rejestracji w imieniu lub na rzecz osób trzecich jest niedozwolone.
 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta podmiotom trzecim. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 6. Konta są niezbywalne.
 7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez inny podmiot i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 

§ 7

Do korzystania z Serwisu konieczne jest posługiwanie się jedną z powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari, skonfigurowanej w taki sposób, by akceptowała pliki cookies. Cel i zasady stosowania plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem http://budomiks.pl/prywatnosc,p6.html .

 

III. Sprzedaż

§ 8

Sprzedający przy użyciu Serwisu oferuje Użytkownikom sprzedaż towarów z branży budowlanej i instalacyjnej. Użytkownicy kupują oferowane towary od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 9

 1. Sprzedający zamieszcza w Serwisie oferty sprzedaży zawierające w szczególności: opis towaru, cenę, sposób i termin dostawy, sposób zapłaty. Określone w ofercie terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania zapłaty przez Sprzedającego, jeśli Użytkownik wybrał płatność z góry.
 2. Użytkownik przyjmuje ofertę i dokonuje zakupu towaru przez kolejno:
  a) dodanie towaru do „koszyka” w Serwisie,
  b) zapoznanie się z podsumowaniem zamówienia,
  c) kliknięcie na przycisk „złóż zamówienie”,
  d) potwierdzenie tego zamówienia przez wejście przez przeglądarkę internetową na odnośnik przysłany Użytkownikowi w wiadomości e-mail.
 3. Chwilą zawarcia umowy jest chwila wejścia przez Użytkownika na odnośnik z wiadomości e-mail.
 4. W opisie poszczególnych towarów może być zawarta informacja, że są one „dostępne tylko na zamówienie”. W takim przypadku znajdujący się w Serwisie opis tych towarów nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zapytania przez Użytkownika. Zawarcie umowy sprzedaży takich towarów następuje z chwilą potwierdzenia indywidualnie Użytkownikowi przez Sprzedającego, że towary te zostały skutecznie zamówione.
 5. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik zgadza się na zawarcie przez Sprzedającego w jego imieniu umowy dostawy towaru na warunkach określonych ofertą oraz na przekazanie przez Sprzedającego danych Użytkownika podmiotowi wykonującemu dostawę.
 6. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, jeśli Użytkownik zawarł umowę określającą, że płatność nastąpi z góry i nie dokonał płatności w terminie 7 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku Sprzedający zawiadamia Użytkownika o odstąpieniu od umowy przez Serwis lub przez wiadomość e-mail.

 

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 11

Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym umowę jako konsument, ma prawo do odstąpienia od tej umowy zgodnie z poniższym pouczeniem.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Sprzedającego, adres korespondencyjny: GLOBAL INTLINE Marcin Jewiarz, Skrobaczów 61a, 28-130 Stopnica;

adres e-mail: sklep@budomiks.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://budomiks.pl/reklamacja.html. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 8000 złotych.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 12

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym można dokonać z użyciem następującego formularza.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GLOBAL INTLINE Marcin Jewiarz, Skrobaczów 61a, 28-130 Stopnica; adres e-mail: sklep@budomiks.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

V. Użytkownicy Niebędący Konsumentami

§ 13

Do umów, których stroną są Użytkownicy Niebędący Konsumentami stosują się następujące postanowienia:

 1. rękojmia wyłączona jest w całości,
 2. Sprzedający nie odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej równowartość ceny sprzedaży,
 3. Sprzedający nie odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans),
 4. do rozpoznania wszelkich sporów pomiędzy stronami właściwy jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

VI. Zakres odpowiedzialności

§ 14

Mimo starań o jak najwyższą jakość świadczonych usług, Sprzedający nie odpowiada za:

 1. poniesione szkody lub utracone korzyści wynikłe z przerw w dostępie do Serwisu lub zawieszenia działalności Serwisu;
 2. jakość, termin oraz sposób świadczenia na rzecz Użytkownika usług podmiotu zajmującego się realizacją dostawy towaru;
 3. szkody spowodowane wadami w działaniu Serwisu, za wyjątkiem szkód wywołanych z winy umyślnej Sprzedającego;
 4. szkody wywołane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności korzystaniem przez nich z Serwisy niezgodnie z jego przeznaczeniem, posługiwaniem się programami zainfekowanymi wirusami komputerowymi itd.;
 5. skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
 6. skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła podmiotom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem podmiotów trzecich;
 7. utratę przez Użytkownika jego hasła i loginu;
 8. skutki usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem.

 

§ 15

Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 1. dokonania modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z prawem lub uznanych przez siebie za nieodpowiednie,
 2. dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu,
 3. udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 4. kontrolowania treści umieszczanych w Serwisie w celu sprawdzenia ich zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa,
 5. zablokowania Użytkownikowi Konta bądź dostępu do usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. W takim przypadku Sprzedający uzależni dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania przez niego zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.

 

§ 16

Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedającego jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

VI. Dane osobowe

§ 17

 1. Dane osobowe umieszczane w Serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w związku z świadczeniem usług na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
 3. Użytkownik posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub zażądania ograniczenia ich przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Użytkownik może usunąć wszystkie swoje dane osobowe poprzez usunięcie swojego Konta, z zastrzeżeniem ust. 12.
 5. Użytkownik korzystający z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to odrębnej, dobrowolnej zgody.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie jego danych powoduje utratę możliwości korzystania z Serwisu.
 7. Sprzedający stosuje Politykę prywatności dostępną pod adresem: http://budomiks.pl/prywatnosc,p6.html .
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zawarcie przez Użytkownika umowy zgodnie z Regulaminem, a w konsekwencji tego także: wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz ochrona prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie zgodnie z Regulaminem, w celu realizacji zamówionych przez Użytkownika towarów i usług
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu:
  a) zgłoszenia wniosku określonego w ust. 6 lub rozwiązania umowy określonej Regulaminem w inny sposób;
  b) w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – tak długo, jak to jest określone w tych przepisach, w szczególności dotyczących rachunkowości;
  c) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora – do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń wobec administratora.
 13. Użytkownik ma prawo zażądać wydania swoich danych osobowych w celu ich przeniesienia.
 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

§ 18

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedającego lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@budomiks.pl, przy wykorzystaniu odpowiedniej funkcji Serwisu lub na piśmie na adres GLOBAL INTLINE Marcin Jewiarz, Skrobaczów 61a, 28-130 Stopnica. Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Sprzedającego danymi, z zastrzeżeniem, że Sprzedający może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może wysłać odpowiedź w inny sposób wskazany przez składającego reklamację Użytkownika.

 

VIII. Odstąpienie od umowy dostępu do Serwisu

§ 19

 1. Użytkownik może w każdym czasie odstąpić od umowy ze Sprzedającym o dostęp do Serwisu poprzez kliknięcie w ikonę „usuń konto” znajdującą się Serwisie, a następnie potwierdzenie swojej tożsamości poprzez podanie loginu i hasła.
 2. Konto ulega usunięciu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia tożsamości, chyba że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętej przed złożeniem wniosku o usunięcie Konta transakcji sprzedaży. W takim przypadku Użytkownik posiadać będzie wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Sprzedającego i sfinalizować transakcję, a Konto zostanie usunięte po zakończeniu tych czynności.
 3. Usunięcie Konta jest ostateczne i nieodwracalne.

 

§ 20

 1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy o dostęp do Serwisu w razie gdy Użytkownik narusza prawo lub postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Sprzedający wyśle Użytkownikowi e-mail powiadamiający go o odstąpieniu i jego przyczynach i niezwłocznie usunie Konto tego Użytkownika.
 2. Przed odstąpieniem Sprzedający może skierować do Użytkownika upomnienie. W takim przypadku, jeśli Użytkownik nie dostosuje się do upomnienia w terminie 14 dni, Sprzedający odstąpi od umowy.
 3. Z ważnych przyczyn Sprzedający może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o dostęp do Serwisu, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonywane jest przez e-mail na adres podany przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie usunięte w wyniku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, Użytkownik ten nie może ponownie dokonać Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

X. Zmiany Regulaminu

§ 21

 1. Sprzedający może zmieniać Regulamin oraz zmieniać zakres usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zakres funkcjonalności Serwisu.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e‑mail przypisany do jego Konta.
 3. Zmiana Regulaminu stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia wysłania wyżej wskazanej wiadomości.
 4. Jeśli Użytkownik zaloguje się do Serwisu po wejściu w życie zmiany Regulaminu i będzie aktywnie korzystał z Serwisu, wówczas uznaje się, zaakceptował on nowe brzmienie Regulaminu.
 5. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmiany Regulaminu może odstąpić od umowy w sposób wskazany w § 19.

 

XI. Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za częściowo lub w całości nieważne, pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, którego przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego w ramach Serwisu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 4. Regulamin dostępny jest pod adresem http://budomiks.pl/regulamin-sklepu,p2.html .

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.